Auteursaanwijzingen

Het artikel dient per email te worden ingediend bij de redactie-secretaris (toon.zijlstra@minienm.nl of redactie@vervoerswetenschap.nl). Het artikel dient te worden geschreven in MS Word volgens het template van TVW. Het artikel is bij voorkeur korter dan 20 pagina’s enkele regelafstand (of maximaal 8000 woorden).


Aandachtsveld

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap richt zich op Nederlandstalige artikelen op het gebied van mobiliteit en logistiek gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De invalshoek kan verkeerskundig of transport-economisch zijn, maar ook bijdragen uit andere vakgebieden, zoals transportgeografie, -planologie of -psychologie, zijn welkom. Zowel wetenschappers als beleidsmakers worden uitgenodigd om artikelen in te dienen.

Wij gaan ervan uit dat het artikel origineel werk bevat, en tevens niet elders is ingediend. Een uitzondering vormen Nederlandstalige bewerkingen van artikelen die al zijn ingediend of verschenen in een andere taal (zoals het Engels). Deze kunnen wel worden geaccepteerd voor het Tijdschrift Vervoerswetenschap, indien bij de bewerking voldoende rekening wordt gehouden met het lezerspubliek van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. De auteur dient zelf aan te geven of het artikel origineel is of een Nederlandstalige bewerking van een elders ingediende of verschenen tekst.

Artikelen voor het Tijdschrift Vervoerswetenschap dienen zo geschreven te zijn dat niet alleen specialisten op het betreffende onderwerp, maar ook andere transportonderzoekers en beleidsmakers, het artikel kunnen volgen.

Indienen van een artikel: in het template

Het artikel dient per email te worden ingediend bij de redactie-secretaris (toon.zijlstra@minienm.nl of redactie@vervoerswetenschap.nl). Het artikel dient te worden geschreven in MS Word volgens het template van TVW. Het artikel is bij voorkeur korter dan 20 pagina’s enkele regelafstand (of maximaal 8000 woorden).

Peer-review proces

Alle artikelen worden onderworpen aan een dubbel-blinde review door minstens twee referenten. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet uit te zenden naar externe referenten indien de kans op succes laag wordt geacht. In dat geval wordt de auteur daar binnen drie weken na indienen van op de hoogte gebracht.