2007

Gevolgen van klimaatverandering voor de transportsector; Een overzicht van de literatuur

Koetse, M.J. en P. Rietveld

Dit artikel omvat een literatuurstudie naar de effecten van klimaatverandering op de transportsector

download dit artikel

A multi-disciplinary approach of railway station development

Peek, G.J. en E. Louw

Dit artikel behandelt vier verschillende ideaaltypische discoursen rond knooppunten en zoekt de integratie

download dit artikel

Liberalisering in de Nederlandse vervoersector; Een overzicht van de gevolgen

Gent, H. van, en P. Rietveld

Dit artikel geeft een overzicht van de gevolgen van liberalisering in personenvervoer en goederenvervoer

download dit artikel

Het Europees vervoersbeleid; Enig overzicht

Simons, J.G.W.

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van het Europees vervoersbeleid. Het behandelt apart de restricties aan cabotage en het havenbeleid.

download dit artikel

De gevolgen voor de transportsector van een stagnerende bevolking; Toepassing van het model MOBILEC met een submodel voor de arbeidsmarkt

Vooren, W.C.J. van de, en J. Belt

Dit artikel presenteert een kwantitatieve analyse van de effecten van een stagnerende bevolking op de transportsector

download dit artikel

Superbus: OEI, wat nu? Beoordeling innovatieve concepten volgens de OEI-leidraad

Melkert, J. en B. van Wee

Het gaat in dit artikel om het beschrijven van de ervaringen opgedaan bij het beoordelen van het Superbusconcept in het kader van de Zuiderzeelijn. Het innovatieve karakter van de Superbus en het feit dat het concept nog in ontwikkeling is, maakte het lastig het concept integraal in de beoordeling mee te nemen.

download dit artikel

Het veilen van concessies voor private aanleg en beprijzing van wegen; Een welvaartseconomische analyse

Verhoef, E. en P. Rietveld

Dit artikel analyseert de mogelijke voordelen van een grotere private aanleg en beprijzing van wegen

download dit artikel

The European context of transport policy and modelling; where should we go and where are we now?

Tardieu, P. P. Hilferink en M. Chen

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van het gebruik van databases en transportmodellen met betrekking tot Europese transportpolitiek.

download dit artikel

Een verkennend onderzoek naar de effecten van beprijzing op het Vlaamse wegennet

Stada, J.E. en L.H. Immers

Dit artikel presenteert een modelstudie naar de effecten van beprijzing op het Vlaamse wegennet

download dit artikel

Het hybride karakter van verkeersmanagement

Immers, B. en P. van Koningsbruggen

Dit artikel bediscussieert de rol van verkeersmanagement

download dit artikel

Files normeren? Rijksbeleid ten aanzien van congestie en files van 1979 tot heden

Hoorn, T. van der

Dit artikel kijkt terug op het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van normen voor congestie vanaf 1979

download dit artikel

The development of international freight transport as a result of developments in international trade, logistics and European integration

Ruijgrok, C.J.

In dit artikel worden een aantal trends (Europese integratie, ontwikkeling wereldhandel en logistiek) op een rij gezet en worden de resultaten van een aantal studies die ingaan op de consequenties van deze trends voor de ontwikkeling van het goederenvervoer van, naar en door Nederland en Europa aangegeven.

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Recente dissertaties: Driel, C.J.G. van (2007) Driver Support in Congestion: An assessment of user needs and impacts on driver and traffic flow – Europarubriek: Blauwboek Maritiem beleid en de Vrachtvervoer agenda

download dit artikel

Validatie van een multimodale reissimulator met informatievoorziening

Chorus, C., T. Arendse, H. Timmermans, E. Molin, B. van Wee, S. Hoogendoorn

Dit artikel presenteert een recentelijk ontwikkelde reissimulator, TSL, onderdeel van het aan de TU Delft opgezette Travel Simulator Laboratory

download dit artikel

Alternatieven voor de kosten-batenanalyse? Enkele welvaartstheoretische kanttekeningen

Polak, J.B.

Dit artikel kijkt naar alternatieven voor de kosten-batenanalyse (satisfactie-analyse en multicriteria-analyse)

download dit artikel