2015 Nummer 3

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), oktober 2015, jaargang 51, inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie

Voor u ligt het derde nummer, jaargang 51; een speciale uitgave van het Tijdschrift Vervoerswetenschap over de toegevoegde waarde van zeehavens in logistieke ketens.

download dit artikel

Ketendenken in zeehavens

Kuipers, B., Vanelslander, Th.

Dit artikel geeft een historisch overzicht van het ketendenken in zeehavens. Hierin staat de vraag naar de eigenlijke functie van zeehavens centraal: het laden en lossen van zeeschepen.

download dit artikel

De haven in wereldwijde netwerken – haven-ketens en verlader-ketens

Zuidwijk, R., Veenstra, A.

Dit artikel richt zich op de haven als global hub en gaat in op de rol van havens in wereldwijde netwerken. Enkele bedreigingen en mogelijkheden worden verkend mede aan de hand van voorbeelden: de haven van Rotterdam en de haven van Shanghai.

download dit artikel

Waardecreatie in de haven van Antwerpen

Jan Blomme

In deze bijdrage wordt het concept toegevoegde waarde en tewerkstelling onderzocht als maatstaf voor het bepalen van de omvang en de structuur van havenclusters en als mogelijke input voor havenplanning.

download dit artikel

Maritieme containerwereldsteden – evolutie van het globale management netwerk (2006-2012)

Verhetsel, A., Balliauw, M.

Dit artikel breidt het inzicht in maritieme containerwereldsteden uit door middel van een update van de algemene literatuur over wereldsteden en maritieme wereldsteden, aangevuld met nieuwe schattingen van de managementnetwerken van containerbedrijven en een confrontatie van deze resultaten met de werkelijke communicatienetwerken.

download dit artikel

Havensteden als handelsplaatsen – Inzicht in de economische–geografie van de internationale grondstoffenhandel

Jacobs, W., Huijs, M.

Dit artikel bespreekt de mechaniek en dynamiek van de internationale grondstoffenhandel. Empirische analyse toont aan hoe de regio Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen (de ARA regio) een logistiek knooppunt is en blijft voor fysieke uitwisseling en verwerking van grondstoffen, en onderling ook een sterke functionaliteit geniet, maar waarvan de transactionele en logistieke aansturing meer en meer wordt gedaan vanuit …

download dit artikel

De toegevoegde waarde van zeehavens

Kuipers, B., Vanelslander, Th.

De vraag die in dit artikel centraal staat is of de twee belangrijke mainports Rotterdam en Antwerpen zich in de afgelopen decennia daadwerkelijk hebben getransformeerd tot brainports—naast de mainportfuctie—en in hoeverre zij zich tot centra van logistieke toegevoegdewaardecreatie in ketens hebben ontwikkeld.

download dit artikel

Kiezen of delen- beleidsstrategieën rond ruimteconflicten in Nederlandse binnenhavens

Witte, P., Wiegmans, B., Oort, F. van, Spit, T.

Deze bijdrage over binnenhavens houdt een pleidooi voor een evenwichtige benadering die naast de transportdimensie aandacht besteedt aan ruimtelijke, economische en institutionele dimensies.

download dit artikel

Bespreking Patrick Verhoeven (2015) Een economische doorlichting van de management-hervorming in Europese zeehavens

Vanelslander, Th.

De discussie over een proefschrift gaat in dit nummer over het proefschrift van Patrick Verhoeven. Hij promoveerde in september 2015 op het onderwerp ‘Een economische doorlichting van de management-hervorming in Europese zeehavens’.

download dit artikel

Europarubriek

Patrick Verhoeven

De Europarubriek gaat over het Europees havenbeleid.

download dit artikel