Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2013 Nummer 1

Jaargang 2013 - Nummer1

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 1, maart 2013, Inhoudsopgave.

Gezondheid: een belangrijk thema voor verkeer en vervoerdownload dit artikel
Het is een bekend gegeven dat als gevolg van de toepassing van hogere vervoerssnelheden de actieradius van mensen, maar ook van goederen enorm is toegenomen. Wat meer dan honderd jaar geleden begon met de introductie van railsystemen en na de Tweede Wereldoorlog met het massaal gebruik van de auto, bracht een enorme stijging van de dagelijkse kilometrage, van zo’n 40 km per persoon per jaar naar zo’n 30 kilometer per persoon per dag, met zich mee.

Onderzoek en beleid op het grensvlak van volksgezondheid en verkeersveiligheid: een literatuurverkenningdownload dit artikel
Dit artikel behandelt de gedeelde belangen van de beleidsterreinen Volksgezondheid en Verkeersveiligheid in Nederland, en bespreekt, op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek, de implicaties daarvan voor toekomstig beleid en onderzoek. Door verkeersveiligheid als een volksgezondheidsprobleem te beschrijven wordt zichtbaar welk aandeel van de sterfte onder de bevolking, de ziektelast en de medische kosten voor rekening komt van de verkeersonveiligheid.download dit artikel
Stimulering van het gebruik van de fiets in plaats van de auto heeft voordelen voor de maatschappij vanwege verminderde emissie van luchtverontreinigende stoffen, broeikasgas emissies en verhoogde fysieke activiteit. Voor het individu dat de overstap maakt, treden er mogelijk ook negatieve gezondheidseffecten op door inademing van verontreinigende lucht en risico’s op verkeersongelukken.. Het doel van dit artikel is om kwantitatief na te gaan of de gezondheidsvoordelen van fietsen in plaats van autogebruik opwegen tegen de gezondheidsrisico’s voor de individuen die overstappen.

Gezondheidseffecten van verkeersgeluid in ruimtelijke planning: Hoe gezondheidseffecten van verkeersgeluid worden onderzocht en toepasbaar gemaakt in ruimtelijke planningdownload dit artikel
Omgevingsgeluid, vooral door wegverkeer, is een bron van hinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten. Naast maatregelen aan de bron, kan de blootstelling aan dit geluid worden verminderd door hier rekening mee te houden in de lokale ruimtelijke planning.. Om overheden in staat te stellen om in ruimtelijke planning effectief de negatieve effecten van geluid terug te kunnen dringen, wordt onderzoek gedaan naar het verband tussen het geluid en de effecten ervan.

Het gebruik van MER, GES en GIS in complexe besluitvorming: Nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het integreren van gezondheidaspecten in complexe transportvraagstukkendownload dit artikel
De transportsector wordt al decennia lang gekenmerkt door een continue groei. Er bestaat een breed gedeelde opvatting dat een transitie naar een duurzaam transportsysteem noodzakelijk is omdat het bestaande systeem verre van efficiënt is.. Er is bijvoorbeeld sprake van een groeiende zorg over de negatieve effecten van de groei van de mobiliteit, zoals de effecten van emissies en geluidshinder, op de volksgezondheid.

Bespreking: Ron van Duin (2012) Logistics Concept Development in Multi-Actor Environments. Aligning stakeholders for successful development of public/private logistics systems by increased awareness of multi-actor objectives and perceptions, Delft: TRAILdownload dit artikel
Op 23 oktober 2012 promoveerde Ron van Duin (onder leiding van Rob van der Heijden en Lori Tavasszy) aan de Technische Universiteit Delft tot doctor. In zijn proefschrift staat het concept „publieke logistiek? centraal.. Publieke logistiek is “logistiek die ingebed is in een omgeving waar publieke en private actoren wederzijdse afhankelijke beslissingen nemen, waardoor noodzakelijkerwijs een verruiming van eisen en wensen ontstaat ten aanzien van de logistieke concepten” (van Duin, 2012, 199).

Europarubriekdownload dit artikel
Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn er op 8 februari dit jaar in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting voor de periode 2014-2020. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie wordt een budget voorgesteld dat lager uitvalt dan dat van de vorige periode.. Dit heeft ook gevolgen voor de middelen die voor vervoersinfrastructuur beschikbaar worden gesteld.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.