Auteursaanwijzingen

Uw artikel of opiniestuk dient per email te worden ingediend bij de redactiesecretaris (toon.zijlstra@minienw.nl). Het artikel dient te worden geschreven in MS Word volgens het template van TVW.
 

Aandachtsveld

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap richt zich op Nederlandstalige artikelen en opiniestukken op het gebied van personenmobiliteit en logistiek gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De invalshoek is verkeerskundig, transport-economisch of -geografisch, maar ook bijdragen uit andere vakgebieden, zoals planologie of psychologie, zijn welkom. Zowel wetenschappers als beleidsmakers en studenten worden uitgenodigd om artikelen in te dienen. Wij gaan ervan uit dat het origineel werk is, dat ook niet elders is ingediend. Een uitzondering vormen Nederlandstalige bewerkingen van artikelen of opiniestukken die al zijn ingediend of verschenen in een andere taal (zoals het Engels). Deze kunnen wel worden geaccepteerd voor het Tijdschrift Vervoerswetenschap, indien bij de bewerking voldoende rekening wordt gehouden met het lezerspubliek van het Tijdschrift Vervoerswetenschap (zie onder). De auteur dient zelf aan te geven of het artikel origineel is of een Nederlandstalige bewerking van een elders ingediende of verschenen tekst.

Artikelen voor het Tijdschrift Vervoerswetenschap dienen zo geschreven te zijn dat niet alleen specialisten op het betreffende onderwerp, maar ook andere transportonderzoekers en beleidsmakers, het artikel kunnen volgen.

Indienen van een artikel of opiniestuk: in het template

Het artikel of het opiniestuk dient per email te worden ingediend bij de redactiesecretaris (toon.zijlstra@minienw.nl). Het stuk dient te worden geschreven in MS Word volgens het template van TVW. Een artikel is bij voorkeur korter dan 20 pagina’s enkele regelafstand (of maximaal 8000 woorden). Opiniestukken zijn niet langer dan 5 pagina’s enkele regelafstand.

Peer-review proces

Alle artikelen worden onderworpen aan een dubbel-blinde review door minstens twee referenten. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet uit te zenden naar externe referenten indien de kans op succes laag wordt geacht. In dat geval wordt de auteur daar binnen drie weken na indienen van op de hoogte gebracht. Op basis van de terugkoppeling van de referenten worden auteurs veelal verzocht om (kleine) aanpassingen te doen aan het artikel, om de kwaliteit tot een hoger niveau te tillen. Grote wijzigingen worden opnieuw voorgelegd aan de referenten. Kleine wijzigingen worden gecontroleerd door de redactiesecretaris.

Voor opiniestukken geldt een veel minder strenge procedure. In inzending wordt bekeken door één van de redactieleden. Na het verwerken van eventuele opmerkingen wordt het opiniestuk geplaatst. Opiniestukken kunnen nadrukkelijk ook geschreven worden in reactie op eerdere bijdragen aan TVW. Gaarne aangeven bij inzending dat het om een opiniestuk gaat.

Wij zijn blij met iedere inzending!