2012

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 48, nummer 4, december 2012, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 48, nummer 3, september 2012, Inhoudsopgave

download dit artikel

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW) Jaargang 48, nummer 2, juni 2012 Inhoudsopgave.

download dit artikel

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW) Jaargang 48, nummer 1, maart 2012 Inhoudsopgave

download dit artikel

Introductie: trends in fietsgebruik nader verkend

Te Brömmelstroet, M.

Steeds vaker wordt geroepen dat de fiets bezig is aan een opmerkelijke comeback, vooral in steden.In Nederland zien we al sinds het midden van de jaren zeventig een gestage groei (De la Bruhèze, Veraart 1999) en deze groei lijkt zich ook in de toekomst voor te zetten. Het zijn echter vooral buitenlandse steden die momenteel …

download dit artikel

Redactioneel Tijdschrift voor Vervoerwetenschappen

Redactioneel Tijdschrift voor Vervoerwetenschappen, Jaargang 48, nummer 3, september 2012

download dit artikel

Van de Redactie: Grote Infrastructuurprojecten, Kosten-Baten Analyse en Kostenoverschrijdingen

Van Wee, B. en Priemus, H.

Van de Redactie: Grote Infrastructuurprojecten, Kosten-Baten Analyse en Kostenoverschrijdingen

download dit artikel

Van de Redactie

Van de Redactie: In deze bonte uitgave van het Tijdschrift wordt een aantal fundamentele zaken aan de orde gesteld.

download dit artikel

Nieuwe perspectieven op fietscultuur: een conceptuele en empirische verkenning van fietscultuur in Amsterdam en Portland

Pelzer, P.

De culturele context waarin de fiets is ingebed krijgt op een aantal uitzonderingen uit de Angelsaksische wereld na weinig aandacht.Dit artikel tracht het begrip fietscultuur zowel theoretisch als empirisch inhoud te geven door te putten uit sociologische literatuur, transportgerichte literatuur en een vergelijkend casusonderzoek in Amsterdam en Portland.Er wordt gesteld dat om een fietscultuur te …

download dit artikel

Ex-postevaluaties van zes provinciale wegenprojecten

Annema, J.A., Van der Beek, N., Bulthuis, O., en Jansen J.

Dit artikel beschrijft een ex-postanalyse van zes wegenprojecten in de provincies Gelderland en Overijssel. De analyse laat zien dat voor de zes geselecteerde wegenprojecten de politieke doelen voor een belangrijk deel zijn behaald tegen de vooraf beschikbaar gestelde geldbudgetten.

download dit artikel

Kostenoverschrijdingen in Transportinfrastructuurprojecten in Nederland en Wereldwijd: Kenmerken en determinanten van kostenoverschrijdingen

Cantarelli, C.C., Flyvbjerg, B., Molin, E.J.E. en Van Wee, B.

In Nederland komen kostenoverschrijdingen minder vaak voor en is de gemiddelde overschrijding lager dan in andere landen. Het grootste deel van de kostenoverschrijding komt voor in de fase voor de start van de bouw.De gemiddelde kostenoverschrijding is het kleinst voor spoorwegen gevolgd door wegen en kunstwerken.

download dit artikel

Mobiliteitsbeleid als Klimaatbeleid of Watermanagement; Zelforganisatie als Aangrijpingspunt voor Effectieve Beleidsmatige Interventies

Pel, B. en G. R. Teisman

Met steeds slimmere maatregelen probeert de Nederlandse overheid de hardnekkige mobiliteitsproblematiek te attaqueren. De effectiviteit van de maatregelen stelt evenwel regelmatig teleur.

download dit artikel

Fietsen en verkeersonveiligheid in Nederland

Vlakveld, W., en Twisk, D.

Het aantal doden onder fietsers daalt de laatste tien jaar langzamer dan onder inzittenden van auto’s en het aantal ernstig gewonde fietsers stijgt.Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer.Onder 12- t/m 17-jarigen en 60+’ers vallen veel fietsslachtoffers.Wanneer de slachtofferaantallen worden afgezet tegen de afstand die deze groepen afleggen, dan blijkt dat alleen fietsers van 75 jaar …

download dit artikel

Niet achterblijven bij buurman Jansen – Met status en statements naar een schoon wagenpark

Berveling, J., en Van de Riet, O.

Het artikel van Berveling en van de Riet, “Niet achterblijven bij buurman Jansen met status en statements naar een schoon wagenpark” geeft inzicht in het aankoopgedrag van auto’s vanuit psychologische invalshoek.

download dit artikel

Het Ontstaan van Lock-in in het Besluitvormingsproces en de Invloed daarvan op de Projectprestatie van Grootschalige Transportinfrastructuurprojecten

Cantarelli, C.C., Flyvbjerg, B., Van Wee, B. en Molin, E.J.E.

Een belangrijk fenomeen dat kostenoverschrijdingen kan verklaren is lock-in.We definiëren lock-in als de buitenmatige verbondenheid van besluitmakers aan een inefficiënt besluit.Dit kan op twee manieren invloed hebben op de mate van kostenoverschrijdingen.Verschillende indicatoren voor lock-in worden gepresenteerd en twee casus studies illustreren of lock-in is opgetreden en hoe het de mate van kostenoverschrijding heeft beïnvloed.

download dit artikel