2012 Nummer 3

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 48, nummer 3, september 2012, Inhoudsopgave

download dit artikel

Redactioneel Tijdschrift voor Vervoerwetenschappen

Redactioneel Tijdschrift voor Vervoerwetenschappen, Jaargang 48, nummer 3, september 2012

download dit artikel

Ex-postevaluaties van zes provinciale wegenprojecten

Annema, J.A., Van der Beek, N., Bulthuis, O., en Jansen J.

Dit artikel beschrijft een ex-postanalyse van zes wegenprojecten in de provincies Gelderland en Overijssel. De analyse laat zien dat voor de zes geselecteerde wegenprojecten de politieke doelen voor een belangrijk deel zijn behaald tegen de vooraf beschikbaar gestelde geldbudgetten.

download dit artikel

Niet achterblijven bij buurman Jansen – Met status en statements naar een schoon wagenpark

Berveling, J., en Van de Riet, O.

Het artikel van Berveling en van de Riet, “Niet achterblijven bij buurman Jansen met status en statements naar een schoon wagenpark” geeft inzicht in het aankoopgedrag van auto’s vanuit psychologische invalshoek.

download dit artikel

Vergroten van de bruikbaarheid van planningsondersteunende instrumenten – Een empirische toets van Mediated Planning Support en Urban Strategy als oplossingsrichtingen

Te Brömmelstroet, M., en Borst, H.C.

Te Brömmelstroet en Borst houden een pleidooi voor het gebruik van meer deskundigheid in de eerste fase (strategie) van ruimtelijke planvorming.

download dit artikel

Spijtminimalisatie als discrete-keuzemodel: Een overzicht van empirische vergelijkingen met het nutsmaximalisatie-model

Chorus, C.G.

Dit artikel presenteert een overzicht van empirische studies naar discrete-keuzemodellen die gebaseerd zijn op het idee van spijtminimalisatie. Deze zogenaamde Random Regret Minimization-benadering is een kleine twee jaar geleden gepresenteerd.Dit artikel geeft een overzicht van 21 recente empirische studies waarin de vergelijking tussen RRM en RUM gemaakt wordt.

download dit artikel

Over brandstofprijzen en automobiliteit: een beknopte analyse van prijs- en kostenelasticiteiten

Groot, W., en Van Mourik, H.

Het artikel van Groot en van Mourik presenteert een gedegen en kritische analyse van de prijselasticiteit van de vervoervraag.

download dit artikel

Lijnvoering van de toekomst voor het Nederlandse spoornetwerk – Verkenning met een genetisch optimalisatiemodel

Guis, N., De Keizer, B., en Van Nes, R.

Het artikel van Guis, de Keizer en van Nes laat zien hoe het (IC) spoornetwerk er uit zou zien als het geheel opnieuw ontworpen zou worden.

download dit artikel

Met of zonder begeleider op pad? Invloed van gezinskenmerken op het begeleid reizen van kinderen

Van Beuningen, J., en Bouhuijs, I.

Dit artikel presenteert een multilevel logit model om de keuze van ouders tussen onbegeleid of begeleid reizen van hun kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar te verklaren.

download dit artikel

Ethische: dilemma’s voor KBA-onderzoekers

Van Wee, B., en Molin, E.

Dit paper presenteert de resultaten van een op interviews en een webenquête gebaseerde studie naar ethische dilemma’s van onderzoekers die actief zijn op het terrein van Kosten-Baten Analyses (KBA’s) in Nederland.

download dit artikel

Risicowaardering: een discussie vanuit ethische theorie

Van Wee, B., en Rietveld, P.

Dit paper bediscussieert het beprijzen van risico’s, zoals gebruikelijk in onder meer de KBA, vanuit een ethisch perspectief.

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Nu het leven in Brussel na het gebruikelijke zomerreces weer op gang komt is het goed even vooruit te blikken op wat we de komende maanden zoal op de Europese transportagenda mogen verwachten. Voorop staat de politieke discussie over de Trans-Europese Vervoersnetwerken.

download dit artikel