2012

De Discussie over Transportmodellen

Annema, J.A., en M. de Jong

Dit artikel geeft een overzicht van de discussie over transportmodellen in Nederland zoals met name gevoerd in de periode 2007 – 2010.

download dit artikel

Fietsen door weer en wind: een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruik

Rietveld, P., Sabir, M., en Van Ommeren, J.

Weersomstandigheden hebben invloed op het verplaatsingsgedrag.Van alle vervoerwijzen blijkt juist de fiets het meest gevoelig voor het weer te zijn: bij aantrekkelijk weer neemt de vraag sterk toe, bij onaantrekkelijk weer neemt deze juist sterk af.Het aantal fietsverplaatsingen bij zomerse temperaturen ligt circa 30% hoger dan op dagen dat het vriest.Met name de uitwisseling met …

download dit artikel

Vergroten van de bruikbaarheid van planningsondersteunende instrumenten – Een empirische toets van Mediated Planning Support en Urban Strategy als oplossingsrichtingen

Te Brömmelstroet, M., en Borst, H.C.

Te Brömmelstroet en Borst houden een pleidooi voor het gebruik van meer deskundigheid in de eerste fase (strategie) van ruimtelijke planvorming.

download dit artikel

Kostenoverschrijdingen in Transportinfrastructuurprojecten in Nederland: Implicaties voor Besluitvorming

Cantarelli, C.C. en Van Wee, B.

Kostenoverschrijdingen zijn een groot en aanhoudend probleem in grootschalige transportinfrastructuurprojecten.In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de TU Delft onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal projecten in Nederland en heeft het de projectprestatie in Nederland vergeleken met dat in andere landen in de wereld.

download dit artikel

Transport en Intergenerationele Rechtvaardigheid: Een Ethische Reflectie

Van Wee, B.

Lange termijn effecten van beleidsopties voor transport zijn soms substantieel, bijvoorbeeld in het geval van aanleg van nieuwe infrastructuur. Vaak zijn ze belangrijk vanuit de optiek van intergenerationele rechtvaardigheid.

download dit artikel

Zomertrends in fietsverkeer: naar een correctie van fietsintensiteiten voor weersinvloeden ten behoeve van beleidsevaluatie

Thomas, T., Jaarsma, R., en Tutert, B.

Over de gehele wereld is sprake van een hernieuwde interesse in de fiets als duurzame vervoerwijze.Dat fietsen een substantiele mode kan zijn, wordt onder andere bewezen in Nederland waar het aandeel van de fiets in de modal split van personenverplaatsingen 25% bedraagt.Desalniettemin is er weinig bekend over het effect van fietsstimulerende maatregelen op fietsgebruik.Dit effect …

download dit artikel

Spijtminimalisatie als discrete-keuzemodel: Een overzicht van empirische vergelijkingen met het nutsmaximalisatie-model

Chorus, C.G.

Dit artikel presenteert een overzicht van empirische studies naar discrete-keuzemodellen die gebaseerd zijn op het idee van spijtminimalisatie. Deze zogenaamde Random Regret Minimization-benadering is een kleine twee jaar geleden gepresenteerd.Dit artikel geeft een overzicht van 21 recente empirische studies waarin de vergelijking tussen RRM en RUM gemaakt wordt.

download dit artikel

De Leefomgeving in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses van Transportprojecten

Annema, J.A. en Koopmans, C.

Een analyse van 54 Nederlandse maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) van transportprojecten uit de periode 2000 tot 2011 laat zien dat het meenemen van de leefomgevingseffecten verbeterd kan worden. De criteria van ‘good practice’ voor het meenemen van leefomgevingseffecten zijn afgeleid van debatten in de wetenschappelijke literatuur.

download dit artikel

Het Evalueren van Transportopties ter Beperking van Sociale Uitsluiting: Het Belang van Ethische Theorieën en Bereikbaarheid

Van Wee, B. en K. Lucas

In dit paper stellen we dat de Kosten-Baten Analyse (KBA) niet de beste methode is voor het evalueren van transportopties om sociale uitsluiting te verminderen. Dergelijke opties kunnen beter worden beoordeeld op basis van ethische principes en het concept ‘bereikbaarheid’.

download dit artikel

Over brandstofprijzen en automobiliteit: een beknopte analyse van prijs- en kostenelasticiteiten

Groot, W., en Van Mourik, H.

Het artikel van Groot en van Mourik presenteert een gedegen en kritische analyse van de prijselasticiteit van de vervoervraag.

download dit artikel

Percepties op het MKBA Proces

Beukers, E., Bertolini, L. en Te Brömmelstroet, M.

Dit artikel richt zich op het MKBA proces en de problemen die daarin worden ervaren. Door onderzoek naar het proces kan de kennisleemte daarover worden verkleind.In diepte interviews en focusgroep sessies zijn verschillende MKBA betrokkenen gevraagd naar hun percepties op het proces.Daaruit volgt dat de ervaringen van betrokkenen zeer verschillend zijn.

download dit artikel

Extended Prospect Theory, een Gedragseconomisch Concept voor Verklaren en Voorspellen van Keuzegedrag in Verkeer en Vervoer

Van de Kaa, E.J.

Nutstheorie (Utility Theory) is de dominante benadering die in de vervoerswetenschappen wordt gevolgd voor de beschrijving van menselijk keuzegedrag met betrekking tot verplaatsingen.

download dit artikel

Lijnvoering van de toekomst voor het Nederlandse spoornetwerk – Verkenning met een genetisch optimalisatiemodel

Guis, N., De Keizer, B., en Van Nes, R.

Het artikel van Guis, de Keizer en van Nes laat zien hoe het (IC) spoornetwerk er uit zou zien als het geheel opnieuw ontworpen zou worden.

download dit artikel

Kosten-BatenAnalyse voor Transportbeleidsopties: Een Overzicht van Kritieken vanuit een Ethisch Perspectief

Van Wee, B.

In veel westerse landen, waaronder Nederland is de KBA de standaardmethode om beleidsopties voor transport ex ante te beoordelen. Ondanks de populariteit van de KBA, is deze methode vaak bekritiseerd.Dit paper geeft een overzicht van kritieken vanuit een ethisch-filosofisch perspectief.

download dit artikel

Bespreking: Niels van Oort (2011) Service Reliability and Urban Public Transport Design, Delft: Trail Thesis series

Veeneman, W.

Wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk simpel. Het is niets anders dan een zo eerlijk mogelijke systematische vergelijking.

download dit artikel