2013

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 3, oktober 2013, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 2, juli 2013, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 1, maart 2013, Inhoudsopgave.

download dit artikel

Van de redactie: Verkeersveiligheid in België en Nederland

Geert Wets, Rob Eenink

Waar verkeer is vallen vroeg of laat slachtoffers, dat is overal ter wereld zo. Door een in het algemeen positieve economische ontwikkeling stijgt het aantal gemotoriseerde voertuigen en daarmee helaas ook het aantal verkeersdoden.In België en Nederland daalt het aantal jaarlijkse verkeersdoden gelukkig al een tijd.. Een uiteenzetting over de verkeersveiligheid in Nederland en België.

download dit artikel

Van de redactie: Luchtvaartlogistiek – Grote bewegingen in markt en onderzoek

Eddy Van de Voorde, Jaap de Wit

Luchtvrachtlogistiek is in volle beweging, getuige de snelle evolutie in eigendomsverhoudingen, logistieke operaties èn wetenschappelijk onderzoek. De bijdragen uit dit themanummer over luchtvaartlogistiek vormen hiervan een bewijs. Stuk voor stuk behandelen ze belangrijke aspecten van de luchtvrachtmarkt.

download dit artikel

Gezondheid: een belangrijk thema voor verkeer en vervoer

Dijst, M.

Het is een bekend gegeven dat als gevolg van de toepassing van hogere vervoerssnelheden de actieradius van mensen, maar ook van goederen enorm is toegenomen. Wat meer dan honderd jaar geleden begon met de introductie van railsystemen en na de Tweede Wereldoorlog met het massaal gebruik van de auto, bracht een enorme stijging van de …

download dit artikel

Veiligheidsaspecten van de wegenstructuur en wegcategorisering in stedelijke gebieden

Atze Dijkstra

Bevordering van de verkeersveiligheid is mogelijk door maatregelen te richten op de drie elementen van het verkeerssysteem: mens, voertuig en weg. De ‘weg’ is samengesteld uit de ‘verkeersinfrastructurele’ factoren wegenstructuur, wegcategorisering en verkeerskundige vorm- en regelgeving. Tussen deze factoren bestaat een onlosmakelijke wisselwerking. Deze factoren hebben invloed op de verkeersveiligheid.. Dit artikel wil inzicht geven …

download dit artikel

De luchthavenkeuze voor vrachtvervoer met vrachtvliegtuigen: lessen uit interviews met luchtvaartmaatschappijen

Franziska Kupfer

De laatste jaren is in Europa een toenemende concurrentie voor passagiers- maar ook voor vrachtvervoer tussen de luchthavens op te merken. Terwijl de concurrentie voor passagiers in de literatuur al vaker werd toegelicht, werd de competitie voor luchtvracht nog weinig onderzocht. Dit artikel focust zich daarom op de analyse hoe vrachtluchtvaartmaatschappijen en combinatie carriers hun …

download dit artikel

Onderzoek en beleid op het grensvlak van volksgezondheid en verkeersveiligheid: een literatuurverkenning

Twisk, D.A.M.

Dit artikel behandelt de gedeelde belangen van de beleidsterreinen Volksgezondheid en Verkeersveiligheid in Nederland, en bespreekt, op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek, de implicaties daarvan voor toekomstig beleid en onderzoek. Door verkeersveiligheid als een volksgezondheidsprobleem te beschrijven wordt zichtbaar welk aandeel van de sterfte onder de bevolking, de ziektelast en de medische kosten voor rekening …

download dit artikel

Alcohol, geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse en Belgische verkeer

Sjoerd Houwing, Sara-Ann LeGrand, René Mathijssen, Marjan Hagenzieker, Alain Verstraete, Karel Brookhuis

Rijden onder invloed is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Tussen 2006 en 2011 vond het Europese onderzoeksproject DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) plaats. Eén van de voornaamste doelen van dit project was om meer informatie te verkrijgen met betrekking tot rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen en …

download dit artikel

De strategie van luchtvrachtmaatschappijen. Indicatoren, clusteranalyse en typologieën

Wouter Dewulf , Hilde Meersman, Eddy Van de Voorde

De luchtvrachtindustrie is een mature industrie geworden, waar managementstrategieën een steeds grotere rol spelen. Deze bijdrage analyseert en vergelijkt mogelijke strategieën van luchtvaartmaatschappijen die vracht meenemen op reguliere passagierslijnvluchten of in vrachtvliegtuigen of combinaties van beiden.

download dit artikel

Gezondheidsvoordelen van fietsen vele malen groter dan de gezondheidsrisico’s

de Hartog, J.J., Boogaard, H., Nijland, H. en Hoek, G.

Stimulering van het gebruik van de fiets in plaats van de auto heeft voordelen voor de maatschappij vanwege verminderde emissie van luchtverontreinigende stoffen, broeikasgas emissies en verhoogde fysieke activiteit. Voor het individu dat de overstap maakt, treden er mogelijk ook negatieve gezondheidseffecten op door inademing van verontreinigende lucht en risico’s op verkeersongelukken. Het doel van …

download dit artikel

Jonge beginnende bestuurders: zien ze gewoon de gevaren niet of accepteren ze te veel risico’s?

Willem Vlakveld

Jonge beginnende automobilisten hebben een hoog ongevalsrisico, omdat ze zich gevaarlijk gedragen in het verkeer. Vertonen ze nu gevaarlijk gedrag omdat ze de gevaren niet ‘zien’ of zien ze de gevaren wel, maar accepteren ze te veel risico door dat ze het risico van de gevaren onderschatten en/of hun eigen vaardigheden overschatten? Dit artikel analyseert …

download dit artikel

Vervoer van luchtvracht over de weg vanuit Schiphol

Johan Visser, Hugo Gordijn

Om een beter zicht te krijgen op het belang van de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol is het vervoer van luchtvracht over de weg, oftewel trucking nader onderzocht. In dit artikel wordt ingegaan op de volgende vragen: welk deel van de luchtvracht binnen Europa gaat over de weg, om welke hoeveelheden gaat het en over welke …

download dit artikel

Gezondheidseffecten van verkeersgeluid in ruimtelijke planning: Hoe gezondheidseffecten van verkeersgeluid worden onderzocht en toepasbaar gemaakt in ruimtelijke planning

Borst, H.C., Janssen, S.A., de Kluizenaar, Y., Salomons, E.M. en Miedema, M.E.

Omgevingsgeluid, vooral door wegverkeer, is een bron van hinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten. Naast maatregelen aan de bron, kan de blootstelling aan dit geluid worden verminderd door hier rekening mee te houden in de lokale ruimtelijke planning. Om overheden in staat te stellen om in ruimtelijke planning effectief de negatieve effecten van geluid terug te …

download dit artikel